Aderans Benelux B.V. +31 (0)10 4580988
Eglantierbaan 16, 2908 LV
Capelle aan den IJssel
Winkelwagen
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Aderans Benelux B.V Statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel

Artikel 1: Definities

Aderans Benelux: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Aderans Benelux B.V., gevestigd te (2908 LV) Capelle aan den IJssel, aan de Eglantierbaan nr. 16, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon, of koper die met Aderans Benelux B.V. een overeenkomst heeft of wenst te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en/of erfgenamen.

Overeenkomst: De schriftelijke bevestiging door Aderans Benelux B.V. van een bestelling door opdrachtgever / koper, danwel van de aanvaarding door opdrachtgever / koper van de niet herroepen offerte van Aderans Benelux B.V., dan wel bij gebreke daarvan de factuur van Aderans Benelux B.V.

Producten: Alle producten en óf aanverwanten producten die onderwerp zijn van de overeenkomst waaronder doch niet uitsluitend pruiken en haarstukken.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Aderans Benelux B.V. en elke met Aderans Benelux B.V. gesloten overeenkomst hoe dan ook genaamd en op welke wijze ook gedaan. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging en ondertekening van Aderans Benelux B.V.

2.2 De door opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden worden door Aderans Benelux B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Aderans Benelux B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of een termijn van aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien producten waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar iszijn. Aderans Benelux B.V. is gerechtigd een vrijblijvend aanbod te herroepen binnen twee werkdagen na aanvaarding van dit aanbod door opdrachtgever.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Aderans Benelux B.V. daaraan niet gebonden. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij aanvraag door opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch bij toekomstige orders.

3.2 Indien Aderans Benelux B.V. een model, monster en/of voorbeeld toont of verstrekt, is dit slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van de te leveren producten kunnen van het monster, model en/of voorbeeld afwijken. Hetzelfde geldt voor de vermeldingen in catalogi, brochures en dergelijke.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Overeenkomsten en/of verkregen opdrachten met Aderans Benelux B.V. worden steeds aangegaan op basis van vastgelegde prijzen in euro’s welke gelden ten tijde van aanbieding van Aderans Benelux B.V.

4.2 Indien na de totstandkoming van enige overeenkomst een prijsverhoging intreedt, (bijvoorbeeld door verhoging van invoerrechten en/of belastingen, o.a. wijziging in de valuta, prijsverhoging door de fabrikant, verhoging van de materiaal- en grondstofprijzen, verhoging van lonen c.q. salarissen, sociale lasten en overheidskosten e.d.) is Aderans Benelux B.V. volledig gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen danwel te wijzigen.

4.3 In de in het vorige lid van dit artikel niet-limitatief opgesomde gevallen behoud de opdrachtgever zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. De Ontbinding dient onder aangetekend (verzonden) schrijven te geschieden binnen drie werkdagen na ontvangst van het bericht van de toe te passen verhoging.

4.4 De omzetbelasting en meer in het algemeen alle opgelegde heffingen door de overheid of toegestaan ter zake van het sluiten, uitvoeren en gedeeltelijk afwikkelen van een koopovereenkomst zijn uitdrukkelijk voor rekening van de opdrachtgever of koper. Alle door Aderans Benelux B.V. genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W., porto- en vervoerkosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, compensatie of opschorting in euro’s plaats te vinden door overboeking op één door Aderans Benelux B.V. aan te geven bank- of girorekening. Aderans Benelux B.V. kan van opdrachtgever geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen.

5.2 Indien opdrachtgever het bestelde niet afneemt, zal hem de factuur betreffende het verkochte worden toegezonden, welke terstond zonder enige korting, compensatie en/of opschorting betaald dient te worden. Als vervaldatum geldt de dagtekening van deze factuur. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren.

5.3 Over een betaling die niet tijdig is verricht, kan Aderans Benelux B.V. rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 5.1). Deze rente bedraagt 1,5% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval deze wettelijke handelsrente geldt. Alle te maken kosten van Aderans Benelux B.V. ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte komen voor rekening van opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het opeisbare bedrag/hoofdsom, met een minimum van € 40,00.

5.4 Door de opdrachtgever / koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van de verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere betaling dan geldt het vorenstaande.

Artikel 6: Bedingen

Bedingen, afspraken en regelingen tussen partijen gelden slechts dan, indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Aderans Benelux B.V. zijn bevestigd dan wel schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 7: Mutaties

7.1 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, komen de te maken kosten hiervan, geheel voor rekening van de opdrachtgever; de levertijd zal in dat geval dienovereenkomstig kunnen worden gewijzigd.

7.2 Aderans Benelux B.V. is bevoegd producten te leveren, die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft in de verpakking of in de bijbehorende documentatie, welke wijzigingen vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

7.3 Niet bij de aanbieding vermelde werkzaamheden die Aderans Benelux B.V. heeft uitgevoerd gelden als meerwerk. Dit meerwerk zal apart gefactureerd worden tegen de daartoe behorende tarief.

Artikel 8: Levertijden

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever Aderans Benelux B.V. hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Ook indien er sprake is van onvoorziene complicaties dient opdrachtgever deze zo spoedig mogelijk te melden aan Aderans Benelux B.V. Indien er sprake is geweest van overmacht aan de zijde van Aderans Benelux B.V. is deze niet gehouden tot nakoming van enige verplichtingen.

Artikel 9: Levering

9.1 Alle leveringen geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op het terrein van Aderans Benelux B.V. Alle daarbij behorende vervoerskosten zijn voor risico en rekening van opdrachtgever, tenzij partijen hiervan schriftelijk zijn afgeweken. De producten reizen volledig voor risico van opdrachtgever. Aderans Benelux B.V. is bevoegd de producten onder rembours te zenden.

9.2 Opdrachtgever verplicht zich tot het afnemen van producten op dag en tijdsstip waarop deze producten aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel worden geleverd.

9.3 Indien opdrachtgever de afname van bestelde producten weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of het achterhouden van informatie die van belang en noodzakelijk is voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever / koper. Opdrachtgever zal in dat geval alle daarbij behorende en aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn conform het bij Aderans Benelux B.V. c.q. het ter plaatse vastgesteld tarief.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Aderans Benelux B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken en producten blijven eigendom van Aderans Benelux B.V., totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met betrekking tot geleverde of te leveren goederen of verrichte of te verrichten diensten en eventuele vorderingen deugdelijk is nagekomen.

10.2 Opdrachtgever is niet bevoegd producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust aan derden te verpanden te verkopen of te leveren, te vermengen met andere soortgelijke producten, of op enige andere wijze te bezwaren behoudens binnen zijn normale bedrijfsuitvoering, dan wel hierop enig beperkt recht te (doen) vestigen. Indien derden beslag leggen of enig recht op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Aderans Benelux B.V. onmiddellijk hiervan direct in kennis te stellen en derden onverwijld te informeren over de eigendomsrechten van Aderans Benelux B.V. op de producten.

Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Aderans Benelux B.V. veilig te stellen.

10.3 Zodra opdrachtgever in verzuim is of er gegronde vrees bestaat dat hij in verzuim raakt, is Aderans Benelux B.V. gerechtigd afgeleverde producten bij opdrachtgever of derden die de zaak voor opdrachtgever behandelen, in te nemen. Voor het geval Aderans Benelux B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrecht wil uitoefenen geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijke toestemming aan Aderans Benelux B.V. en door Aderans Benelux B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aderans Benelux B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, of gedeelte daarvan, dat deze medewerking achterwege blijft.

10.4 Opdrachtgever verplicht zich de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal en de verzekeringspolis ter inzage te geven. Voorts verplicht opdrachtgever zich al zijn aanspraken op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden aan Aderans Benelux B.V. en zijn vorderingen op zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden aan Aderans Benelux B.V., een en ander conform artikel 3:239 BW.

Artikel 11: Intellectueel Eigendom en Geheimhouding

11.1 Op alle door Aderans Benelux B.V. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen etc. behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan met uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van Aderans Benelux B.V. Voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden worden gebracht.

11.2 Opdrachtgever verplicht zich, zonder schriftelijke toestemming van Aderans Benelux B.V., zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst strikte geheimhouding te betrachten omtrent de aangelegenheden betreffende de bedrijfsvoering en de productie van Aderans Benelux B.V. Het gaat om aangelegenheden waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen of kunnen weten dat ze vertrouwelijk zijn.

Artikel 12: Reclames

12.1 Opdrachtgever dient de producten bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

12.2 Opdrachtgever dient te controleren of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering, gespecificeerd en schriftelijk aan Aderans Benelux B.V. te berichten.

12.3 Opdrachtgever, dient, na tijdige reclame, de producten te behouden totdat Aderans Benelux B.V. deze heeft geïnspecteerd of schriftelijk heeft bericht van inspectie af te zullen zien. Retournering van producten kan slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Aderans Benelux B.V. en op de door Aderans Benelux B.V. schriftelijk te stellen voorwaarden.

12.4 Indien reclame gegrond wordt bevonden zal Aderans Benelux B.V. een redelijke termijn krijgen om de producten te vervangen c.q. de vereiste voorzieningen te treffen.

12.5 Indien de reclame gegrond wordt bevonden, zullen de hieruit voortvloeiende verplichtingen aan de zijde van Aderans Benelux B.V. zijn beperkt tot het crediteren aan opdrachtgever tot ten hoogste het aankoopbedrag, danwel vervanging van de betreffende zaak. Verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.6 Reclames geven opdrachtgever, bij een geringe tekortkoming aan de zijde van Aderans Benelux B.V., geen recht om betalingen op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13: Garanties

13.1 De producten dienen te worden gebruikt overeenkomstig de aanwijzingen. Met inachtneming van de hier gestelde beperking garandeert Aderans Benelux B.V. de degelijkheid en kwaliteit van de producten gedurende een termijn van drie maanden na aflevering.

13.2 De garantie is naar keuze van Aderans Benelux B.V., beperkt tot éénmalige reparatie, danwel éénmalige vervanging van de producten.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Aderans Benelux B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe schade veroorzaakt door haar handelen of nalaten, danwel dat van haar ondergeschikten en/of van door haar ingeschakelde derden, tenzij directe schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Aderans Benelux B.V. Aderans Benelux B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.2 Iedere aansprakelijkheid van Aderans Benelux B.V. is steeds beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende levering, of tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

14.3 De verjaringstermijn waarbinnen opdrachtgever enig recht op grond van dit artikel moet geldend maken bedraagt maximaal één jaar na factuurdatum.

14.4 Opdrachtgever is gehouden Aderans Benelux B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en rentes, welke ten laste van Aderans Benelux B.V. mochten komen als gevolg van de aanspraken van derden tegen Aderans Benelux B.V. ter zake van schending van rechten, waaronder bijvoorbeeld octrooi- en auteursrecht, door gebruik van gegevens of modellen, welke door of vanwege opdrachtgever voor de uitvoering van enige opdrachten aan Aderans Benelux B.V. zijn verstrekt.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Aderans Benelux B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Aderans Benelux B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aderans Benelux B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Aderans Benelux B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien omstandigheden die de (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet in alle redelijkheid aan Aderans Benelux B.V. zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:

 • vertragingen of stagnatie in de levering door leveranciers van Aderans Benelux B.V.;
 • onvolledige levering door leveranciers van Aderans Benelux B.V.;
 • stakingen, bedrijfsbezetting of uitsluiting van werknemers;
 • storing in het bedrijf van Aderans Benelux B.V. door brand of een ongeval of andere gebeurtenissen;
 • in- en uitvoerbelemmeringen;
 • uitzonderlijke omstandigheden en gevolgen door een pandemie;
 • overheidsbesluiten.


15.3 Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van Aderans Benelux B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Aderans Benelux B.V. niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Bij het opschorten van de (gedeeltelijke) uitvoering van de overeenkomst door Aderans Benelux B.V. blijven alle verplichtingen aan de zijde van opdrachtgever onverminderd van kracht. In geen geval is Aderans Benelux B.V. tot schadevergoeding gehouden.

15.4 Indien Aderans Benelux B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Aderans Benelux B.V. gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur separaat te voldoen. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst/opdracht.

Artikel 16: Beëindiging van de overeenkomst

16.1 De vorderingen van Aderans Benelux B.V. op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Aderans Benelux B.V. omstandigheden ter kennis komen die Aderans Benelux B.V. goede grond geven te vrezen, dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 2. Indien Aderans Benelux B.V. opdrachtgever, bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, danwel onvoldoende is.
 3. In geval van liquidatie en een verzoek of aangifte tot faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever.

16.2 In de genoemde gevallen onder 16.1 is Aderans Benelux B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Aderans Benelux B.V. om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17: Coulance

Het door Aderans Benelux B.V. niet steeds en onverwijld gebruik maken van haar in een bepaald geval uit de algemene voorwaarden toekomende rechten brengt noch mee dat Aderans Benelux B.V. dergelijke rechten in een voorkomend geval later niet zal mogen uitoefenen, noch dat zij later in soortgelijke gevallen gehouden zal zijn tot een soortgelijke coulance.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aderans Benelux B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

18.2 Op alle door Aderans Benelux B.V. gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

18.3 De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Aderans Benelux B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19: Wijzigingsbevoegdheid

Aderans Benelux B.V. is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Aderans Benelux B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever doen toekomen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever pas in zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar is geworden.

Artikel 20: Afwijking

Afwijking van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Aderans Benelux B.V.

Artikel 21: Conversie

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Aderans Benelux B.V. en opdrachtgever verplichten zich ter vervanging van de nietige of respectievelijk vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel de oorspronkelijke bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk te benaderen.

Artikel 22: Anti-Sociale Elementen

Aderans Benelux B.V. heeft het recht om levering te weigeren aan opdrachtgeverskopers of daaraan gelieerde ondernemingen (indien van toepassing) wanneer zij

 1. geclassificeerd zijn of zijn geweest als een Anti-Sociale Groep (Japan) of als een criminele organisatie;'
 2. een antisociale relatie hebben, of hebben gehad, of zich bezighouden of hebben gehouden met georganiseerde misdaad en/of
 3. zich schuldig maken of hebben gemaakt aan asociaal of crimineel gedrag, hetzij direct, hetzij indirect via een derde.

Gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Rotterdam onder nr 24154980, 4 juni 2021